Soal Ujian Bahasa Sunda Tingkat SMA / SMK

Berikut Soal Ujian Bahasa Sunda Tingkat SMA / SMK Sederajat

1. Guneman teh mangrupa salah sahiji wangun .....

2. Sakabeh jalma oge moal aya nu bisa hirup sosoranganan, geus jadi sunatullah yen manusa teh makhluk .....

3. Tarjemahan tina kalimah "Saya merasa bangga menjadi orang sunda" anu merenah, nyaeta....

4. Kecap-kecap bahasa sunda anu hese diterjemahkeun kana bahasa indonesia, nyaeta kecap...

5. Paribahasa anu mangrupa tarjemahan tina bahasa Indonesia, nyaeta....

6. Ucap, volume sora, jeung lentong nalika guneman kudu....

7. Tugas guru mah mulya lantaran....

8. Jejer guneman kudu pantes, saluyu jeung kapentingan....

9. Paribasa Indonesia "Biar Lambat Asal Selamat" hartina mirip jeung paribasa sunda...

10. Lamun rek narjemahkeun, urang merlukeun kamus, nyaeta kamus...

11. Ieu dihandap urang asing anu henteu nyusun kamus bahasa sunda, nyaeta...

12. Anu teu kaasup kana kecap-kecap basa sunda serepan tina basa arab, nyaeta....

13. Nanya nembal, atawa ngajawab dina guneman kudu make kalimah nu jentre jeung sopan sangkan ..... tur hade katarimana ku jalma nu di ajak nyarita.

14. Gabungan dua konsonan ataa leuwih anu diucapkeun babarengan tur sawaktu dina hiji engang, bari teu kaselapan ku vokal ngarana .....

15. Umumna kluster dina basa sunda di wangun ku.....

16. 
Conto kecap anu ngandung kluster nyaeta .....

17. 
Conto kluster anu asalna tina basa kosta nyaeta.....

18. Kecap anu teu ngandung kluster nyaeta .....

19. Conto kluster anu asli tina basa Sunda, nyaeta .....

20. 
Hubungan timbal balik antara dua jalma atawa leuwih disebut .....

21. Unsur serepan anu acan sagemblengna kaserep kana basa sunda ditulis....

22. Carita anu wangunna pondok dina basa lancaran anu eusina ngandung unsur-unsur pamohalan disebut....

23. Aya Carita "Nyi Roro Kidul" sumebar di masarakat. Carita saperti kitu kaasup kana dongeng....

24. Ieu di handap anu henteu kaasup kana ciri-ciri dongeng, nyaeta....

25. Unsur-unsur carita dongeng sarua jeung unsur-unsur prosa fiksi sejenna. Ieu di handap anu teu kaasup kana unsur-unsur carita, nyaeta....

26. Sinom jeung Kinanti kaasup rumpaka .....

27. Rumpaka kawih teh saenyana mah sarua jeung sajak pedah sok dihaleuangkeun. Ieu di handap anu henteu kaasup kana unsur-unsur lahir rumpaka kawih, nyaeta .....

28. 
Ieu di handap kaasup unsur citraan dina rumpaka kawih, iwal citraan .....

29. 
Aya tilu jenis tata basa, nyaeta kasar, lemes jeung .....

30. 
Laporan kagiatan anu ditulisna make struktur anu kaku, biasana aya dina ...

31. Dina dongeng "Sangkuriang" aya unsur pamohalan, diantarana wae, nyaeta....

32. Dina dongeng Si Kabayan, tokoh anu langka dicaritakeun teh, nyaeta...

33. Ieu di handap anu kaasup kana kalimah panghareupan, nyaeta....

34. Ieu Dihandap mangrupa kecap-kecap anu ilahar dipake dina kalimah parentah, iwal....

35. Ieu di handap omongan anu henteu kaasup kana kalimah parentah, nyaeta...

36. Ieu dihandap kaasup unsur citraan dina rumpaka kawih, iwal citraan .....

37. 
Lagam basa anu digunakeun nalika biantara nyaeta....

38. 
Kagiatan nyarita hareupeun balarea, kalawan eusina luyu jeung tujuan nu rek ditepikeun....

39. 
Lamun keur teu dipake, lampu kudu .....

40. 
..... teh sumber energi panas

41. 
Sangkan cai angger mayeng urang kudu miara .....

42. 
Sisindiran asal kecapna tina .....

42. 
Dihandap ieu anu lain kaasup wangun sisindiran nyaeta .....

43. 
Mana nu teu ka asup kana biantara resmi!

44. 
Naon ari metode impromptu teh!

45. 
Mana struktur biantara anu bener!

46. 
Maksud jeung tujuan biantara ilaharna aya dina....

47. 
Sanduk-sanduk darta kacindekan tina biantara ilaharna aya dina .....

48. 
Salam panghormat ka hadirin ilaharna aya dina.....

49. 
Dumasar kana eusina, sisindiran téh bisa dibédakeun jadi tilu rupa, nyaéta .....

50. 
Transliterasi tina aksara sunda kana aksara laten tulisan ieu nyaeta…

Related Posts: